ZIN74-Fresco (Tropi Chalk) by Zumba ft. Beto Perez
曲   :フレスコ
シンガー:ズンバ ft. ベト・ペレス